|

Jaki jest Twój przepis by pracować długo i szczęśliwie? [REGULAMIN KONKURSU]

Zgarnij jeden z trzech egzemplarzy książki Agaty Łotowskiej „Zawód: rekruter. By pracowali długo i szczęśliwie”. Wystarczy, że odpowiesz na pytanie pod postem konkursowym na jednym z naszych kanałów social media (LinkedIn, Facebook, Instagram).

REGULAMIN KONKURSU

„Zawód rekruter”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs Magazynu Rekruter: Zawód rekruter (dalej: Konkurs”) jest Verita HR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeku cywilnego.
 3. Konkurs trwa od dnia 18 listopada 2020 r. do dnia 26 listopada 2020r. (do północy).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien zamieścić Odpowiedź konkursową na Stronie Konkursowej na pytanie: „Jaki jest Twój przepis na to by pracować długo i szczęśliwie?”. Odpowiedź konkursową należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na Facebooku lub Linkedinie lub Instagramie Magazynu Rekruter do dnia 21 lutego 2020r., z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest subskrypcja Magazynu Rekruter
 4. Zgłoszenie:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem
  2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

 1. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną Odpowiedź konkursową.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o zamieszczeniu Odpowiedzi konkursowej, należy przez to rozumieć wpływ Odpowiedzi konkursowej na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda (dalej: „Nagroda”) tj.: książka pt. „Zawód rekruter. By pracowali długo i szczęśliwie”.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Odpowiedzi konkursowe będą brały udział w ocenie Jury konkursowego, a kryterium oceny będzie kreatywność zgłoszonej Odpowiedzi Konkursowej.
 2. Na podstawie decyzji Jury konkursowego zostanie wyłoniona jedna zwycięska Odpowiedź konkursowa.
 3. Uczestnikowi, którego Odpowiedź konkursowa zdobędzie największą ilość głosów Jury konkursowego, przysługiwać będzie Nagroda.
 4. Uczestnik któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureat”), zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 30 listopada 2020r. za pomocą stosownej wiadomości email.
 5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi do dnia 4 grudnia 2020 r. w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 6. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 2 dni od dnia doręczenia jej Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony wiadomością email wysłaną na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia informacji o Laureacie na Stronie Konkursowej oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 §7 [PRAWA AUTORSKIE]

Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Odpowiedzi konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Odpowiedzi konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet – na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę

 §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

Zobacz także – Rekruter DigiChat: Zawód rekruter w czasach zarazy | Agata Łotowska

Książkę można również zakupić tutaj https://onepress.pl/ksiazki/zawod-rekruter-by-pracowali-dlugo-i-szczesliwie-agata-lotowska,byprac.htm#format/d