|

Kim jest Strong Woman in IT czyli o czynnikach sukcesu kobiet w branży technologicznej

kobiety w branży technologicznej

O tym, że kobiet w nowych technologiach jest niewiele, mówi się od dawna. Z najnowszych danych wynika, że w zarządach największych polskich spółek giełdowych, czyli WIG20, zasiadają niemal sami mężczyźni. Niemniej jednak, choć to wciąż niewiele, to właśnie w  branży technologicznej w WIG20 kobiety sprawują funkcje zarządcze najczęściej (25%).

Jaki jest zatem profil zawodowy kobiety, której udało się nie tylko wejść do branży zdominowanej przez mężczyzn, ale także osiągnąć w niej szczyt kariery?

“Strong Women in IT 2021 Global Edition”

Na podstawie światowego raportu “Strong Women in IT 2021 Global Edition” opracowanego przez Come Creations Group, w ramach którego przeprowadzono wywiady z ponad dwustoma kobietami piastującymi stanowiska kierownicze w korporacjach i startupach technologicznych na całym świecie, spróbowaliśmy nakreślić sylwetkę typowej “lwicy IT” – kobiety sukcesu z branży technologicznej.

Wiek i wykształcenie – czyli kiedy i jak zaczynają kobiety sukcesu?

Wykształcenie jest w nowych technologiach oczywistym czynnikiem sukcesu – średnio 95% respondentek to osoby z wykształceniem wyższym. W wywiadach ankietowane przyznawały jednak stosunkowo często, że stawiając w branży pierwsze kroki nie dysponowały kierunkowym wykształceniem- rozpoczynały zatem karierę w działach mniej technicznych, takich jak HR, sprzedaż, marketing, a techniczną wiedzę zdobywały wraz ze stażem.

Na uwagę zasługuje fakt, że szczególnie założycielki startupów rozpoczęły przygodę z nowymi technologiami dość wcześnie, bo aż 69% z nich zaczęło zarządzać biznesem już przed 29. rokiem życia, przy czym aż ponad 1/3 z nich założyła startupy zanim skończyły 25 lat, czyli w dużej części przed ukończeniem studiów. Dla porównania w korporacjach kobiety dochodzą do kierowniczych stanowisk w zdecydowanej większości (70%) pomiędzy 25. a 35. rokiem życia.

Jakie cechy pomagają kobietom w dojściu na szczyt kariery?

Większość respondentek wymienia umiejętności i cechy własne – ponad 1/4 stawia na wytrwałość w działaniu i pracowitość, na kolejnych miejscach znalazły się kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, czyli czynniki, które zawdzięczają samym sobie. 

Przyjrzyjmy się zatem bliżej cechom charakteru, które za kluczowe dla zawodowej kariery w IT uważają kobiety stojące za innowacjami technologicznymi na całym świecie.

Jako pożądane cechy charakteru w tej branży ankietowane, podobnie zresztą jak w 2019, najczęściej wymieniały empatię (wzrost znaczenia empatii w przywództwie sygnalizuje coraz więcej światowych badań), konsekwencję w działaniu oraz umiejętności interpersonalne. Na uwagę zaskakuje fakt, że w 2021 empatia częściej przewija się w wypowiedziach przedstawicielek korporacji, podczas, gdy na umiejętności interpersonalne i komunikatywność stawiały głównie przedstawicielki startupów. Rozbieżność pomiędzy obiema grupami ankietowanych zapewne jest pokłosiem pandemii, którą naznaczony był ostatni rok. W startupach przestrzeń dla empatii była ograniczona, gdyż niewielkie i młode biznesy odczuły nowe realia wyjątkowo dotkliwie i były skupione na przetrwaniu.

Czynniki zewnętrzne

Z okoliczności zewnętrznych respondentki doceniają w szczególności sprzyjające, wspierające otoczenie w środowisku pracy.

W wywiadach strong women często podkreślają znaczenie wsparcia ze strony współpracowników, w tym mężczyzn, stanowiących zdecydowaną większość, zwłaszcza na wczesnych etapach kariery. Niezależnie od powyższego, kobiety sukcesu widzą przyszłość we wzajemnym wspieraniu się i siostrzeństwie. Respondentki wykazują wyjątkową zgodność w tej materii – w obu grupach aż ponad 80% z nich uważa, że kobiety w branży wspierają się nawzajem, a wsparcie dla innych deklarują prawie wszystkie ankietowane (ponad 90%). Obserwujemy w tym względzie wyraźną tendencję wzrostową w stosunku do poprzedniej edycji badania (w 2019 takie wsparcie deklarowało odpowiednio ponad trzy czwarte reprezentantek startupów i około połowa przedstawicielek korporacji). 

Jednocześnie niemal 30% respondentek uważa, że w firmach IT wciąż jest za mało kobiet, a 15% kobiet nadal spotyka się ze stereotypami dotyczącymi płci, nawet na najwyższych stanowiskach. Pokazuje to, że raporty takie jak „Strong Women in IT”, są nadal niezwykle potrzebne, by walczyć z szablonowym postrzeganiem kobiet w “męskich” branżach.

Projekt „Strong Women in IT” ma na celu pokazać, jak ważne dla innowacji są kobiety je współtworzące. Ich sylwetki, przedstawione w raporcie, mają dawać wzajemną motywację, inspirować i zachęcać do przełamywania stereotypów. Raport zawiera również wiedzę i wskazówki, które mogą pomóc w karierze i rozwoju zawodowym innym kobietom.

Pełna treść raportu dostępna pod linkiem.

Materiał partnerski. Więcej informacji: Agnieszka Wrońska, Strong Women in IT, https://strongwomeninit.com

Więcej o kobietach w branży technologicznej przeczytasz: Wyjdź poza ramy i wejdź do świata IT