Ilustracja do notatki prasowej pt. "Jak wyobrażasz sobie swoją wymarzoną pracę w systemie Workation? [REGULAMIN KONKURSU]"
|

Jak wyobrażasz sobie swoją wymarzoną pracę w modelu Workation? [REGULAMIN KONKURSU]

Konkurs „Workation – pracuj i podróżuj” Magazyn Rekruter & Zapytajrekrutera.pl.

Do rozdania mamy trzy egzemplarze książki „Workation – jak łączyć pracę z podróżowaniem” Dominiki Sepiół

Regulamin konkursu „Workation – pracuj i podróżuj”:

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Organizatorem konkursu „Konkurs Magazynu Rekruter: Workation – pracuj i podróżuj (dalej: Konkurs”) jest Verita HR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, zwana dalej „Organizatorem”.

Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeku cywilnego.

Konkurs trwa od dnia 21 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024r. (do końca dnia).

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien zamieścić Odpowiedź konkursową na pytanie: „Jak wyobrażasz sobie wymarzoną pracę w modelu Workation?”. Odpowiedź konkursową należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na LinkedInie Magazynu Rekruter do dnia 29 lutego 2024r., z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest subskrypcja Magazynu Rekruter na LinkedIn.

Zgłoszenie:

Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem.

Nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną Odpowiedź konkursową.

§3 [NAGRODY]

W Konkursie przyznana zostanie nagroda (dalej: „Nagroda”) tj.: książka pt. „Workation – jak łączyć pracę z podróżowaniem”.

Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

Umieszczone przez Uczestników Odpowiedzi konkursowe będą brały udział w ocenie Jury konkursowego, a kryterium oceny będzie kreatywność zgłoszonej Odpowiedzi Konkursowej.

Na podstawie decyzji Jury konkursowego zostaną wyłonione trzy zwycięskie odpowiedzi konkursowe.

Uczestnikowi, którego Odpowiedź konkursowa zdobędzie największą ilość głosów Jury konkursowego, przysługiwać będzie Nagroda.

Uczestnik któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureat”), zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 2 marca 2024r. za pomocą stosownej wiadomości za pośrednictwem LinkedIn.

Nagroda zostanie wysłana Laureatowi do dnia 10 marca 2024 r. w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości na LinkedIn.

W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia informacji o Laureacie na Stronie Konkursowej oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody.

§6 [PRAWA AUTORSKIE]

Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Odpowiedzi konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Odpowiedzi konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet – na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

Organizator nie przyjmuje reklamacji.

Zobacz archiwalne informacje o innych konkursach:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze