Ilustracja do artykułu Konkurs "Marzenia przyciągają talenty!" [REGULAMIN KONKURSU]. Przedstawia młodą dziewczynę, która trzyma jedna dłoń z podniesionym kciukiem, na znak zwycięstwa, a w drugiej trzyma kartę-nagrodę. Nad nią znajduje się tytuł " Uwaga Konkurs !". Poniżej znajduje się logo Rekruter.
|

Konkurs „Marzenia przyciągają talenty!” [REGULAMIN KONKURSU]

Wspólnie z platformą Katalog Marzeń, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest voucher w kwocie 500 złotych do wykorzystania na atrakcje dostępne w ofercie Katalogu Marzeń!

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, że podzielisz się swoim unikalnym pomysłem i odpowiedzią na pytanie: Jak marzenia mogą być kluczem do pozyskiwania najlepszych talentów do Twojej firmy? Opisz, jak wykorzystałbyś je w procesie rekrutacyjnym. Swoje odpowiedzi prześlij przez link dostępny tutaj.

Regulamin konkursu poznacie poniżej.

Konkurs trwa do 30.10.2023 (do północy).

REGULAMIN KONKURSU

„Marzenia przyciągają talenty”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Konkurs „Marzenia przyciągają talent” organizowany jest przez Verita HR Polska Sp. z o.o., kod pocztowy 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327720 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 951-22-79-576, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Współorganizatorem Konkursu jest KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik- Borucka, Tomasz Zubik S.C. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-738, ul. Kijowskia 5, NIP 521 35 37 169, zwana dalej „Współorganizatorem”

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeku cywilnego.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 201 poz. 1540).

5. Konkurs trwa od dnia 02.10.2023r. do dnia 30.10.2023r (do północy).

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://4d.magazynrekruter.pl/Marzenia_przyciagaja_talenty i udzielenie na pytanie:

„Jak marzenia mogą być kluczem do pozyskiwania najlepszych talentów do Twojej firmy? Opisz, jak wykorzystałbyś je w procesie rekrutacyjnym.” do dnia 30 października 2023 r.

3. Zgłoszenie:

a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem.

b) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

4. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

5. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną Odpowiedź konkursową.

6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o zamieszczeniu Odpowiedzi konkursowej, należy przez to rozumieć wpływ Odpowiedzi konkursowej na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.

§3 [PRZEBIEG KONKURSU]

1. Selekcja aplikacji konkursowych oraz wyłonienie Laureata Konkursu nastąpi do 03.11.2023.

2. Uczestnik (dalej: „Laureat”), któremu przysługuje Nagroda, zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 06.11.2023 r. za pomocą stosownej wiadomości e-mail.

3. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi do dnia 10.11.2023 r. w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.

4. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora.

5. Członkowie Jury Konkursu pełnią swoje funkcje społecznie.

6. Posiedzenia Jury Konkursu zwołuje Organizator.

7. Wyłaniając Laureata Konkursu Członkowie Jury kierują się profesjonalizmem oraz kreatywnością zgłoszonej Odpowiedzi Konkursowej.

8. Ani członkowie Jury, ani Organizatorzy nie mogą być Laureatami Konkursu.

9. Na podstawie decyzji Jury konkursowego zostanie wyłoniona jedna zwycięska Odpowiedź konkursowa.

10. Uczestnikowi, którego Odpowiedź konkursowa zdobędzie największą ilość głosów Jury konkursowego, przysługiwać będzie Nagroda.

11. Wszyscy Uczestnicy Konkursu są oceniani według tych samych kryteriów ustalonych i przyjętych przez Jury Konkursu. Niedopuszczalna jest dyskryminacja któregokolwiek z Uczestników oraz kierowanie się przez Członków Jury osobistymi pobudkami. Reguły obiektywizmu w ocenie zgłoszeń obowiązują nieodwołalnie.

12. Wybór Laureata następuje uchwałą Jury Konkursu.

13. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.

14. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

§4 [NAGRODA]

1. Fundatorem nagrody jest Współorganizator.

2. W Konkursie przyznana zostanie nagroda (dalej: „Nagroda”) tj.: voucher w kwocie 500 złotych do wykorzystania na atrakcje dostępne w ofercie Katalogu Marzeń.

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i Gali jest Verita HR Polska Sp z o.o. z siedzibą 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: dane.osobowe@veritahr.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Administrator przetwarza dane w celu:

a) realizacji przyrzeczenia publicznego i przyznania nagrody, w tym organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, co w szczególności polega na: identyfikacji Uczestnika, wyłonieniu zwycięzcy, przyznaniu, wydaniu nagrody oraz na informowaniu (m.in. w mediach) o zrealizowanym Konkursie, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) utrzymania z osobami zgłaszającymi się bieżącej komunikacji ze względów organizacyjnych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) promocyjnym i reklamowym Administratora , co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora , (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) rozpatrzenia reklamacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)w razie wyrażenia dodatkowej zgody w celu kierowania informacji handlowych i marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora i/lub Współorganizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych osobowych Uczestnika jest konieczne w dla prawidłowej realizacji Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń do czasu ich przedawnienia, co określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane gromadzone w celach marketingowych przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

5. Zgłaszający lub Uczestnik w granicach przewidzianych przez RODO ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania przeniesienia danych do innego administratora,

d) żądania usunięcia danych,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Odbiorcami danych są osoby wchodzące w skład jury Konkursu oraz podmioty, przy pomocy których Administrator przeprowadza Konkurs, np. dostawcy usług informatycznych, infrastrukturalnych, analitycznych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych. Odbiorcami danych osobowych może być także Współorganizator w zakresie wynikającym z udzielonych zgód oraz odbiorcy treści strony internetowej Magazynu Rekruter, Facebooka, LinkedIn, Newslettera, Twittera, Youtube.

§6 [REKLAMACJE]

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres: redakcja@magazynrekruter.pl w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

3. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

5. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

6. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.

7. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7 [ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

1. W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

b) Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć tych zagrożeń, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

c) Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Konkursu www.magazynrekruter.pl;

b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line;

c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: „Umowa”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik zgłosił swoje uczestnictwo w Konkursie, przez co należy rozumieć akceptację niniejszego Regulaminu i przesłanie zgłoszenia.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

5. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć w formie deklaracji, drogą elektroniczną pod adresem dane.osobowe@Veritahr.com.

6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0. 17

§8 [PRAWA AUTORSKIE]

1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Odpowiedzi konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Odpowiedzi konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet – na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§9 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2023 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem strony internetowej: www.magazynrekruter.pl

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Przesłanie odpowiedzi na zadanie w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

Przeczytaj więcej o Organizatorze konkursu tutaj.

Strona Katalogu Marzeń współorganizatora konkursu „Marzenia Przyciągają Talenty” znajduje się tutaj.

Czytaj także: Spełnianie marzeń benefitem? Interesujący pomysł na employer branding | Czy praca jest odpowiednim miejscem, aby czynić dobro? Studium przypadku