Ilustracja do Notatek Prasowych z serią artykułów o inicjatywach AICPA & CIMA
|

Międzynarodowy Dzień Kobiet to okazja dla biznesu, by podsumować równość szans zawodowych obu płci

Badanie Hays Kobiety na Rynku Pracy 2022, które pojawiło się z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet analizuje wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym. Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy w branży finansowo-księgowej w Polsce na podstawie badania Hays Poland wskazuje zdaniem AICPA & CIMA, że firmy powinny wdrożyć praktyki w celu ich lepszego wsparcia.

Warszawa, 7 marca 2023 r. – Tylko 16 proc. respondentów badania Hays Kobiety na rynku pracy 2022 potwierdziło, że najwyższe stanowiska w ich firmach zajmują kobiety, co stanowi odsetek o 5 pkt. proc. niższy od tego odnotowanego rok wcześniej. Jak wynika z udostępnionych przez Hays Poland danych, wśród firm z branży finansowo-księgowej wskaźnik zatrudnienia kobiet na stanowisku prezesa czy dyrektora zarządzającego firm jest jeszcze niższy (13 proc.).

Odwróceniu uległ pozytywny trend wzrostowy, który obserwowany był we wcześniejszych latach, kiedy to możliwości kobiet na odniesienie sukcesu zawodowego z roku na rok stawały się większe. Dlatego warto, aby firmy podjęły konkretne kroki zmierzające do wspierania parytetu płci i wyrównania szans kobiet i mężczyzn na awans oraz adekwatne wynagrodzenie

– uważają AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants.

Płeć osoby zarządzającej firmą – 2022

 OgółBranża finansowo-księgowa
Kobieta16%13%
Mężczyzna81%83%
Nie wiem3%4%

Płeć osoby zarządzającej firmą – 2021

 OgółBranża finansowo-księgowa
Kobieta21%31%
Mężczyzna78%67%
Nie wiem1%2%

Mężczyźni mają przewagę również na stanowiskach managerskich. Jak pokazuje badanie, dla 55 proc. ankietowanych ze wszystkich branż bezpośrednim przełożonym jest mężczyzna, natomiast 43 proc. pracuje w zespołach kierowanych przez kobietę i jest to odsetek niższy względem ubiegłorocznej edycji o 3 pkt. proc.

Wyniki te są spójne z danymi Eurostatu z roku 2020, według których pod względem wskaźnika zatrudnienia kobiet na stanowiskach kierowniczych Polska znajduje się na drugim miejscu w Unii Europejskiej (zaraz po Łotwie). Na polskim rynku pracy kobiety stanowią 44 proc. kadry managerskiej, co stanowi wynik o 10 pkt. proc. powyżej średniej unijnej. Chociaż pod tym względem w kontekście europejskim wypadamy bardzo pozytywnie, to nadal nie można mówić o pełnej równości płci na tego typu stanowiskach i zdaniem Hays Poland, w naszym kraju nie poczyniono tak dużych postępów jak w krajach Zachodu.

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w branży finansowo-księgowej wynosi wg badania Kobiety na rynku pracy 2022 o 15 proc. więcej niż we wszystkich branżach ogółem (58 proc.), niestety w tym przypadku również odnotowano spadek o 3 pkt. proc. rok do roku.

Płeć bezpośredniego przełożonego – 2022

 OgółBranża finansowo-księgowa
Kobieta43%58%
Mężczyzna55%41%
Brak przełożonego2%1%

Płeć bezpośredniego przełożonego – 2021

 OgółBranża finansowo-księgowa
Kobieta46%61%
Mężczyzna51%31%
Brak przełożonego3%8%

Kobiety dominują przy tym na stanowiskach specjalistek w ramach zespołów podległych managerom. W branży finansowo-księgowej aż 70 proc. respondentów wskazało, że większość członków ich zespołu to kobiety. Warto dodać, że jak wskazuje w swoim raporcie Hays Poland, w przypadku zespołów złożonych w większości z kobiet, to panie w dominującej liczbie przypadków nimi zarządzają (76 proc.), co może wynikać z faktu, iż managerki często pełnią tego typu funkcje w branżach sfeminizowanych, tj. w finansach i księgowości, HR, szkoleniach oraz centrach usług dla biznesu.

Płeć członków zespołu – 2022

 OgółBranża finansowo-księgowa
W większości kobiety53%70%
W większości mężczyźni27%13%
Równa liczba kobiet i mężczyzn20%17%

Płeć członków zespołu – 2021

 OgółBranża finansowo-księgowa
W większości kobiety53%67%
W większości mężczyźni27%13%
Równa liczba kobiet i mężczyzn20%20%

Zadowolenie z zajmowanego stanowiska

Z badania Kobiety na rynku pracy 2022 wynika, że kobiety są w podobnym stopniu zadowolone z zajmowanego obecnie stanowiska jak mężczyźni. Ten trend obserwowany jest już od kilku lat. Dotyczy to zarówno rynku pracy ogólnie, jak i branży finansowo-księgowej (przy czym w drugim przypadku z roku na rok nastąpił 8-procentowy wzrost poziomu zadowolenia kobiet).

Czy poziom obecnie zajmowanego stanowiska jest dla Ciebie zadowalający? – 2022

KobietaKobieta – branża finansowo-księgowaMężczyzna
Bardzo zadowalający15%17%19%
Zadowalający53%52%47%
Trudno powiedzieć15%14%15%
Niezadowalający14%15%14%
Zdecydowanie niezadowalający3%2%5%

Czy poziom obecnie zajmowanego stanowiska jest dla Ciebie zadowalający? – 2021

KobietyKobiety – branża finansowo-księgowaMężczyźni
Bardzo zadowolony/a18%17%21%
Zadowolony/a52%44%52%
Trudno powiedzieć16%22%14%
Niezadowolony/a12%16%10%
Zdecydowanie niezadowolony/a2%1%3%

Kobiety mają przy tym spory apetyt na sukces i wiele z nich wskazuje stanowisko dyrektora czy lidera firmy jako będące dla nich oznaką zawodowej realizacji.

Jaki poziom stanowiska musisz objąć, aby uważać siebie za osobę, która odniosła sukces? – 2022

KobietaKobieta – branża finansowo-księgowaMężczyzna
Praktykant/ Stażysta0%0%0%
Asystent0%0%0%
Specjalista2%0%2%
Samodzielny Specjalista13%16%14%
Menedżer/ Kierownik33%29%19%
Dyrektor30%24%31%
Dyrektor Zarządzający/ Prezes10% 4013% 3720% 51
Właściciel5%4%10%
Inne*7%14%4%

* Wśród innych kobiety wymieniały stanowiska eksperckie, inżynierskie, partnerów w firmie oraz niezależne role doradcze. Mężczyźni wymieniali stanowiska zarządowe oraz eksperckie.

Droga do awansu i planowanie ścieżki kariery

Na przestrzeni roku kobiety awansowały nieznacznie częściej od mężczyzn. Chociaż zarówno respondentki, jak i respondenci badania jako powód uzyskania awansu najczęściej wskazywali własne starania (kolejno 36 i 39 proc.), to pozostałe argumenty różnią się w zależności od płci pracownika. Podczas gdy kobiety częściej źródła awansu upatrywały w inicjatywie przełożonego (19 proc.) i pojawiającej się w firmie potrzebie biznesowej (17 proc.), mężczyźni zazwyczaj postrzegali go jako rezultat kolejnego etapu zaplanowanej ścieżki kariery (26 proc.).

Z czego wynikał Twój ostatni awans? – 2022

 Własne staraniaInicjatywa przełożonegoPotrzeba biznesowaKolejny etap zaplanowanej ścieżki karieryInny powód*
Kobieta36%19%17%15%13%
Kobieta– branża finansowo-księgowa33%16%13%22%16%
Mężczyzna39%11%13%26%11%

*Wśród innych powodów respondenci najczęściej wymieniali zmianę pracy lub uzyskanie awansu w ramach kontroferty otrzymanej po złożeniu wypowiedzenia.

Aby móc rozwijać swoją karierę zgodnie z planem, trzeba posiadać strategię rozwoju. Pod tym względem kobiety wypadają gorzej, ponieważ zaledwie 38 proc. z nich – w porównaniu z 50 proc. mężczyzn – opracowało taki plan. Z kolei 20 proc. panów i 25 proc. pań potwierdziło, że posiada przynajmniej częściowo opracowaną ścieżkę kariery zawodowej, którą chce podążać.

Co warto zauważyć, w przypadku kobiet z branży finansowo-księgowej odsetek wynosi więcej niż w przypadku pań ze wszystkich branż ogółem – odpowiednio 40 i 33 proc.

Czy masz opracowany plan rozwoju kariery? – 2022

 KobietaKobieta– branża finansowo-księgowaMężczyzna
Tak38%40%50%
Przynajmniej częściowo25%33%20%
Nie37%27%30%

Kolejną kwestią, na którą zwraca uwagę Hays Poland to fakt, że aż 53 proc. kobiet napotkało w toku kariery przeszkody wynikające z ich płci (w porównaniu z 28 proc. mężczyzn). Specjalistki i managerki częściej od swoich kolegów doświadczają sytuacji, w których o ich szansach zawodowych decydują stereotypy, nieuświadomione uprzedzenia lub dyskryminujące praktyki. Najczęściej mierzą się z sytuacjami, w których dochodzi do faworyzowania mężczyzn (55 proc.), kierowania się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu i awansie (53 proc.), zakładania ich mniejszej dyspozycyjności (48 proc.) oraz braku zaufania do ich kwalifikacji (42 proc.). W przypadku kobiet w branży finansowo-księgowej często wskazywane są też przypadki niechęci zarządu i przełożonych do kobiet (40 proc.

Zdaniem AICPA & CIMA, obowiązkiem organizacji powinno być dostrzeżenie wyzwań, które stoją przed kobietami w trakcie ich kariery zawodowej i wdrożenie praktyk wspierających je w dążeniu do odniesienia sukcesu.

Jakie przeszkody wynikające z płci napotkałaś w swojej karierze?* – 2022

KobietaKobieta– branża finansowo-księgowa
Faworyzowanie mężczyzn55%56%
Kierowanie się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu lub awansie53%51%
Zakładanie mniejszej dyspozycyjności kobiet48%47%
Brak zaufania do kwalifikacji42%33%
Szklany sufit33%33%
Brak wsparcia przy budowaniu autorytetu33%29%
Niechęć zarządu i przełożonych do kobiet32%40%
Brak wsparcia ze strony innych kobiet32%29%
Obawa firmy przed zatrudnieniem kobiet30%29%
Trudności „przebicia się” w branży30%20%
Trudności w pogodzeniu pracy z życiem prywatnym30%24%
Brak zrozumienia dla pracujących rodziców24%24%
Trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim20%22%
Ograniczone możliwości ubiegania się o określone stanowiska12%7%
Inne**7%5%

* Wyłącznie respondentki, które napotkały na tego typu przeszkody. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

** Wśród innych kobiety wymieniały niestosowne żarty w miejscu pracy i ocenę przez pryzmat wieku wyglądu, spowolnienie rozwoju kariery z uwagi na macierzyństwo, krzywdzącą konieczność udowodnienia posiadanych kwalifikacji

Co więcej, dla dużo większej liczby kobiet (46 proc., a w branży finansowo-księgowej aż 51 proc.) niż mężczyzn (33 proc.) droga do pierwszego stanowiska kierowniczego określana była jako raczej trudna, trudna, bądź bardzo trudna.

Czy droga do pierwszego w karierze stanowiska kierowniczego/ zarządczego była dla Ciebie trudna? – 2022

 KobietaKobieta– branża finansowo-księgowaMężczyzna
Bardzo łatwa2%2%2%
Łatwa4%2%6%
Raczej łatwa23%25%36%
Trudno powiedzieć25%20%23%
Raczej trudna26%32%20%
Trudna14%14%12%
Bardzo trudna6%5%1%

Wyłącznie osoby zajmujące stanowisko kierownicze/ menedżerskie bądź wyższe

Firmy powinny lepiej wspierać kobiety w miejscu pracy

“Od kilku lat na polskim rynku pracy obserwujemy pozytywne zmiany, które prowadzą do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na pracę, awans i adekwatne wynagrodzenie. W strategiach biznesowych firm coraz większą rolę odgrywają założenia polityki różnorodności i inkluzji. Wiele zmienia się na lepsze, jednak tempo transformacji nie dla wszystkich jest satysfakcjonujące” 

– mówi Anna Czyż, Head of People & Culture w Hays Poland.

„Biznes powinien na nowo docenić to, w jaki sposób kobiety przyczyniają się do rozwoju firm wnosząc inne doświadczenia, umiejętności i perspektywę, a także jak nieoceniony wkład mają w podejmowanie decyzji oraz tworzenie rozwiązań i polityk, które są korzystniejsze dla wszystkich pracowników

– dodaje Noemi Tańska MCIM, Senior Market Manager, Europe, AICPA & CIMA.

AICPA & CIMA od wielu lat angażują się we wspieranie kobiet w finansach i księgowości realizując szereg inicjatyw, które mają na celu zwiększenie ich perspektyw zawodowych:

  • W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet AICPA & CIMA przyłączają się do akcji #EmbraceEquity.
  • Od 2020 r. na mocy podpisanego przez CIMA i think tank Diversity Hub memorandum o współpracy na rzecz rozwijania wiedzy w obszarze zarządzania różnorodnością i dostarczania rozwiązań, które ułatwiają tworzenie organizacji otwartych na różnorodność, promujemy zasadę równych szans oraz odpowiedzialność w biznesie i profesji księgowo-finansowej.
  • AICPA & CIMA Women’s Global Leadership Summit to organizowana przez AICPA & CIMA doroczna konferencja, podczas której kobiety reprezentujące profesję finansowo-księgową mogą rozwijać swoje umiejętności i nawiązywać kontakty. W 2023 r. odbędzie się w dniach 13-15 listopada.

Informacje o badaniu Kobiety na rynku pracy 2022 znajdują się tutaj.

Raport powstał na bazie odpowiedzi zebranych przez Hays Poland w okresie od marca do maja 2022 r. W badaniu łącznie wzięło udział niemal 3600 respondentów.

AICPA® & CIMA®, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, działają na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 689 000 członków i studentów American Institute of CPAs® (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) ze 196 krajów i terytoriów. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarząd­czej. Poprzez propagowanie tytułów Certified Public Accountant (CPA) i Chartered Global Management Accountant (CGMA) oraz innych specjalistycznych kwalifikacji, profesjonalną edukację i tzw. świadome przywództwo (ang. thought leadership) wspieramy naszych członków i zaangażowanych profesjonalistów i dzielimy się z nimi wiedzą oraz możliwościami na osiągnięcie pozycji liderów w kształtowaniu stabilniejszej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecz­nemu i zrównoważonemu rozwojowi.

American Institute of CPAs (AICPA), będący największą na świecie organizacją reprezentującą profesję biegłego rewidenta, wyznacza dla swoich członków standardy etyczne oraz obowiązujące w Stanach Zjednoczonych standardy audytorskie w odniesieniu do spółek prywatnych, organizacji charytatywnych, a także władz federalnych, stanowych i lokalnych. Opracowuje również i ocenia Uniform CPA Examination i tworzy zasób talentów dla profesji rachunkowości publicznej. 

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem z zakresu finansów.

Dodatkowych informacji udziela:

Martyna Makiel

External Relations Manager, Europe, AICPA & CIMA

M: +48 662 800 455, Martyna.Makiel@aicpa-cima.com

Przeczytaj też:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze