Obowiązek informacyjny

Obowiązek ochrony RODO – przeczytaj poniżej zasady ochrony danych osobowych w Magazynie Rekruter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

  1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych jest Grupa Kapitałowa Verita HR; Verita HR Sp. z o.o., HRO Personnel Sp. z o.o., SNW Sp. z o.o. zwana dalej jako: WADO).
  2. Kontakt z WADO jest możliwy: za pomocą e-maila: dane.osobowe@veritahr.com za pomocą telefonu: 22 264 36 00, drogą pocztową: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 
  3. ADO/WADO powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: sonja.strycharska@veritahr.com za pomocą telefonu: +48 882 967 104  drogą pocztową: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO/WADO w celu prowadzenia przez ten podmiot działalności informacyjno-promocyjnej, w szczególności zbierania danych do raportu nt. kompetencji przyszłości w branży fintech drogą elektroniczną.
  5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila:dane.osobowe@veritahr.com, telefonu: +48  22 264 36 01, droga pocztową: sonja.strycharska@veritahr.com
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji prowadzonych przez WADO działań dotyczących badania rynku  lub do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody, zaś po zakończeniu realizacji celów dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od WADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Jak RODO wpływa na pracę zespołów HR?

Wszystko co ważne dla rekrutera w zakresie Ochrony Danych Osobowych