|

Rodzicielstwo i praca – jak pracodawcy wspierają w pogodzeniu dwóch światów – ciąg dalszy

rodzicielstwo i praca

Kontynuujemy temat przeciwdziałania wypaleniu rodzicielskiemu. Wyniki badań, o których pisaliśmy ostatnio wskazują, że polscy rodzice znajdują się wśród najbardziej wypalonych na świecie – czytaj więcej: Rodzicielstwo i praca – jak pracodawcy wspierają w pogodzeniu dwóch światów. Dlatego też z przyjemnością przyjrzymy się kolejnym autorskim pomysłom, które wprowadzili Pracodawcy w obszarze praca – rodzicielstwo. 

Eksperckim okiem

Jak wskazuje Joanna Bzdzion – popularyzatorka metody RIE w Polsce i autorka warsztatów, które prowadzi pod marką Rodzic Lider, w warunkach pracy zdalnej życie rodzinne właściwie wymieszało się z życiem zawodowym. Aby wesprzeć swoich pracowników w wyzwaniach związanych z rodzicielstwem i pracą, firmy powinny po pierwsze pokazać zrozumienie, czyli zachęcać do zadbania o swoje życie rodzinne.

„Wszyscy zrozumieliśmy, że nie można postrzegać pracownika jednowymiarowo – sukces zawodowy zależy także od „sukcesu” w domu. Jeśli rodzic czuje się zagubiony w relacjach z dzieckiem, doświadcza w domu trudnych sytuacji, z którymi sobie nie radzi i jeszcze ma z tego powodu wyrzuty sumienia, to mamy niestety przepis na wypalenie nie tylko w domu, ale i w pracy. Taki człowiek nie będzie z nami przenosić gór, bo najpierw musi pokonać te w domu”.

 Ze swojego doświadczenia dodaje, że gdy tylko w firmie otwiera się temat relacji z dziećmi, pojawia się tłum matek i ojców chętnych na warsztat. Jakby tylko czekali na taką inicjatywę. Czego chcą się dowiedzieć rodzice? Co zrobić z buntem dwulatka, jak wspierać więź rodzeństwa albo jak być blisko, ale nie dać sobie wejść na głowę. Ekspertka przekonuje, że gdy rodzice dostaną odpowiedzi na te pytania i przede wszystkim uwierzą, że są w stanie poradzić sobie z takimi sytuacjami, stają się spokojniejsi o swoją rodzinę. „Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, że to warunek, aby mogli w pełni zrealizować swój potencjał w pracy” – podsumowuje Joanna Bzdzion.

Przenieśmy się do Sabre 

Swoją drogę do two­rze­nia coraz lep­szego miej­sca do pracy, firma Sabre oparła na:

  • wsłu­chi­wa­niu się w głos pra­cow­ni­ków
  • zbie­ra­niu feed­backu o tym co jest dla nich ważne.

Glo­balna poli­tyka Sabre doty­cząca urlo­pów rodzi­ciel­skich to wła­śnie bez­po­śred­nia odpo­wiedź na potrzeby pra­cow­ni­ków, która jed­no­cze­śnie sta­wia firmę w pozy­cji pra­co­dawcy z wyboru na lokal­nym rynku. 

W ramach poli­tyki urlo­pów rodzi­ciel­skich Sabre daje moż­li­wość wzię­cia płat­nego urlopu w wymia­rze 12 tygo­dni w pierw­szych 6 mie­sią­cach życia dziecka lub do 18 lat w przy­padku adop­cji. Ponadto firma przed­sta­wiła pro­gram Work from Any­where (WFA), który daje pra­cow­ni­kom różne moż­li­wo­ści wyboru ela­stycz­nych form pracy. Zapro­jek­to­wany tak aby dosto­so­wać się do indy­wi­du­al­nych potrzeb człon­ków zespołu. Pro­gram ma na celu wspar­cie work-life balance, poprawę pro­duk­tyw­no­ści, moty­wa­cji i satys­fak­cji. 


„Nieu­stan­nie dążymy do tego, aby Sabre Pol­ska było jesz­cze bar­dziej przy­ja­znym i anga­żu­ją­cym miej­scem pracy. Nasza glo­balna poli­tyka urlo­pów rodzi­ciel­skich, podob­nie jak inne nasze ini­cja­tywy, ma na celu zapew­nie­nie nowym rodzicom czasu na powi­ta­nie nowego dziecka na świe­cie i zrów­no­wa­że­nie priorytetów w pracy i w domu w spo­sób odpo­wia­da­jący ich potrze­bom”
– dodaje Anna Stach, Direc­tor – People, Sabre Pol­ska.

Zajrzyjmy do YES Biżuteria

Przenieśmy się do firmy YES Biżuteria, gdzie naszą przewodniczką po programach wsparcia dla rodziców będzie HR Manager Magdalena Król. Marka zasłynęła ostatnio kampanią „Jestem kobietą”, która na YouTube doczekała się już ponad miliona wyświetleń (dane na dzień 22 listopada 2021). Natomiast jeśli chodzi o wsparcie rodziców, flagowym i wyróżniającym na rynku pomysłem Pracodawcy jest dofinansowanie przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Co ciekawe sam pomysł został dosłownie przyniesiony do firmy przez pracownika wraz z ulotką na ten temat. O dofinansowanie może się starać każdy współpracownik firmy, a miesięcznie kwota dofinansowania wynosi do 400 pln. Jedyne formalności to złożenie u Pracodawcy wniosku, dostarczenie podpisanej umowy z placówką oraz przesyłanie potwierdzenia zapłaty za usługę opiekuńczą do 15 dnia każdego miesiąca. Świadczenie jest wypłacane ze środków obrotowych Pracodawcy.

Jak podkreśla HR Manager, praca w firmie rodzinnej, jaką jest YES Biżuteria, daje możliwość szybkiego wdrażania pomysłów ad hoc. Takich jak na przykład wysłanie paczek z miodem, orzechami i specjalną kartką z życzeniami powrotu do zdrowia od współpracowników, która wywołała prawdziwy efekt WOW. Podobny efekt wywołały także słoiczki autorskich czekoladek na Dzień Dziecka, które miały podkreślić, że w każdym z nas pozostało coś – właśnie z dziecka. Jak przyznaje Magdalena Król „80% naszego YESowego zespołu to kobiety. Co dla nas ważne, są to osoby w bardzo różnym wieku, którym firma daje przestrzeń, aby mogły realizować swoje role. W firmie stawiamy na transparentność, spójność i praktyczne dbanie o dobrostan. Staramy się mieć zawsze delikatną nadwyżkę osób na pokładzie, tak aby można było odpowiednio rozłożyć siły, jeśli zajdzie taka konieczność. Ponadto jesteśmy firmą rodzinną, która była, jest i zawsze będzie przyjazna Mamom i Tatom”.

Autor tekstu:

Małgorzata Jastrząb – niegdyś według jednego z klientów „korespondent LinkedIn z Dublina”. W rzeczywistości Relationship Manager LinkedIn na rynek CEE, absolwentka Dorset College w Dublinie w dziedzinie HR, socjolog (AGH, UJ). 

Obecnie dumna właścicielka jednoosobowej korporacji i niezależny konsultant. Doradza jak z sukcesem rozwinąć skrzydła na LinkedIn w zakresie: budowy marki, sprzedaży, kariery i poszukiwania talentów. 

Z zamiłowania autorka tekstów, głównie z dziedziny Employer Brandingu i Employee Advocacy. Prywatnie mama Julii, żona Kamila.

Fun Fact – „Szkoliłam z LinkedIn zanim było to modne”😀