Ilustracja do informacji prasowej: "Produkcja audiowizualna w Polsce bez wsparcia finansowego polskich banków nie będzie dynamicznie rosnąć". Przedstawia logo firmy PwC.
|

Stosowanie zasad DPSN, a w tym ESG, w spółkach giełdowych

Tylko 16 firm deklaruje stosowanie wszystkich zasad DPSN 2021 (Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021) związanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Tylko 10% badanych spółek deklaruje przyjęcie polityki różnorodności. Jest to najrzadziej stosowana zasada. 67% spółek giełdowych nie uwzględnia kwestii środowiskowych, a 58% kwestii społecznych w swojej strategii biznesowej.

W stosowaniu Dobrych Praktyk najlepiej radzą sobie największe i najbardziej płynne spółki – w tym przede wszystkim z WIG20. Główną przyczyną mającą wpływ na zmianę w podejściu spółek do zrównoważonego rozwoju są regulacje – wynika z analizy PwC Polska dotyczącej stosowania zasad zrównoważonego rozwoju zawartych DPSN 2021.

Warszawa, 14 września – Zasady Dobrych Praktyk obejmują sześć obszarów tematycznych: polityka informacyjna, zarząd i rada nadzorcza, systemy i funkcje wewnętrzne, walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami, konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi oraz wynagrodzenia.

DPSN 2021 to wymogi ujawniania informacji, nie nakazują wdrożenia zasad, natomiast zobowiązują do publikowania informacji na temat poziomu ich stosowania w raportach EBI oraz w rocznych raportach okresowych. Informacje podlegają zasadzie comply or explain(spółka powinna wskazać w raporcie czy daną zasadę stosuje czy nie, a jeśli zasada nie jest stosowana wymagane jest podanie przyczyn takiej decyzji). Dobre Praktyki chronią prawa akcjonariuszy, zwiększają transparentność i podnoszą jakość komunikacji spółek giełdowych.

W ramach Dobrych Praktyk uwzględniono najnowsze trendy z obszaru corporate governance, w tym te obejmujące kwestie zrównoważonego rozwoju. Odniesienia do kwestii ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) występują w większości rozdziałów zasad DPSN 2021, jednak zasadami, które bezpośrednio i w sposób szczególny odwołują się do działań ESG są te dotyczące: uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii spółek, informowania inwestorów o założeniach i miernikach strategii, zasad wynagrodzeń zarządu i kluczowych menedżerów oraz polityki różnorodności (łącznie dziewięć zasad).

Zasady ESG zawarte w Dobrych Praktykach – DPSN, nie są jeszcze dla polskich spółek giełdowych kwestią strategiczną – jak wynika z raportu PwC. Są one najrzadziej stosowanymi zasadami ze wszystkich zasad Dobrych Praktyk.

Na 10 zasad o najniższym współczynniku COMPLY, 7 zasad związanych jest z kwestiami ESG. Patrząc szczegółowo na poszczególne zasady i zaczynając od opracowania strategii biznesowej:  tylko jedna na trzy spółki bierze pod uwagę zagadnienia związane ze środowiskiem w swoich planach strategicznych. Zagadnienia społeczne i pracownicze są uwzględniane w strategiach spółek nieco częściej (42%) niż kwestie środowiskowe, jednak nadal nie jest to wynik satysfakcjonujący.

W odniesieniu do czynników środowiskowych (w tym kwestii klimatycznych), dominuje przekonanie, iż mają one znikomy wpływ i znaczenie dla działalności firmy. Wielokrotnie pojawia się argument pracy typowo biurowej pozbawionej, zdaniem spółek, powiązań z czynnikami ESG.

W przypadku zagadnień społecznych i pracowniczych, firmy podkreślają, że uważają ten obszar za istotny, jednak nie był on do tej pory postrzegany jako punkt ściśle biznesowy (tj. dotyczący działań strategicznych). W wyjaśnieniach, spółki zwracają również uwagę na brak obowiązku regulacyjnego dotyczącego uwzględniania zrównoważonego rozwoju w strategii.

ESG to szerokie pojęcie, które obejmuje swoim zakresem tematykę społeczną, środowiskową, a także ładu korporacyjnego. Jest ono związane zarówno z oceną wpływu firmy na otoczenie (np. zanieczyszczanie środowiska, wpływ na społeczności lokalne), ale także analizą tego jak to otoczenie (np. rynek pracy, wyczerpujące się zasoby, uzależnienie od zasobów, zmieniające się oczekiwania kontrahentów czy klientów) może oddziaływać na funkcjonowanie biznesu.

Wdrożenie elementów ESG do działalności firmy ma bezpośrednie przełożenie na dane finansowe, np. bardziej efektywne korzystanie z surowców, czy przyciąganie do firmy najlepszych kandydatów może wpłynąć pozytywnie na wypracowywane przychody przedsiębiorstwa. Ocena działalności pod kątem zrównoważonego rozwoju to także ocena ryzyk oraz konsekwencji finansowych tych ryzyk, np. zmiany klimatu i związane z nim ryzyka fizyczne, takie jak anomalie pogodowe, mogą powodować istotne zaburzenia w łańcuchach dostaw, co z kolei może mieć negatywne przełożenie na finanse spółek – mówi Tomasz Barańczyk, partner PwC Polska.

Najgorzej spółki radzą sobie z zasadą dotyczącą przyjęcia polityki różnorodności. Tylko 10% badanych spółek deklaruje przyjęcie takiej polityki. Tym samym jest to najrzadziej stosowana zasada DPSN 2021. Jako uzasadnienie firmy wskazują najczęściej, że czynniki takie jak płeć nie stanowią wyznacznika uzasadniającego powołanie danej osoby do organów zarządczych i nadzorczych. Nieliczne firmy zwróciły uwagę na specyfikę branży lub skalę działalności/strukturę zarządu (np. jednoosobowy skład zarządu).

Część spółek deklaruje przywiązanie do zasad równego traktowania wszystkich pracowników lub nawet wdrożenie polityki różnorodności jednak nie w takim zakresie jak wymaga tego zasada. Problematyczne dla firm okazuje się osiągnięcie udziału mniejszości w organach spółki na poziomie nie niższym niż 30% oraz osiągnięcie zróżnicowania pod względem płci jednocześnie w obu organach. Duża grupa firm wprost deklaruje, że nie zamierza podejmować w tym obszarze istotnych zmian z uwagi na brak celowości i zasadności takich działań.

Przeczytaj więcej na temat analizy PwC tutaj

Przeczytaj też:

Nowe zadania HR w spółkach giełdowych

Tagi: , ,