The graphic is an illustration for the article: "The Future of Work: Balancing Remote and Office-based Work" - ASPIRE Meeting
|

„The Future of Work: Balancing Remote and Office-based Work” – ASPIRE Meeting

Scroll down for the english version.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez ASPIRE, które skupiało się na temacie „The 100% Remote Centre – AMEX Case Study.” Spotkanie dało szansę liderom branży i menedżerom na zgłębienie zagadnień związanych z pracą zdalną i jej wpływem na organizacje oraz pracowników. Spotkanie było moderowane przez Eliasa van Herwaarden (Head of Location Strategy, Occupier Services EMEA w Colliers International), a główną prelegentką była Magdalena Weiner (Dyrektor HR Hub w American Express Global Business Travel), która wywołała gorącą dyskusję swoimi spostrzeżeniami.

Magdalena rozpoczęła od nawiązania do popularnej komedii „Czego pragną kobiety”, którą porównała do wyzwań, z jakimi borykają się organizacje w kontekście pracy zdalnej. Podobnie jak bohater grany przez Mela Gibsona dowiedział się, że jego założenia co do oczekiwań i myśli kobiet nie były w pełni trafne, Magdalena zwróciła uwagę na to, że niektórzy szefowie i organizacje mogą być odcięci od rzeczywistych potrzeb i preferencji swoich pracowników. Pomimo rosnącego zapotrzebowania na pracę zdalną, niektórzy pracownicy wciąż są zachęcani do powrotu do biura, co może nie odpowiadać ich preferencjom.

Następnie przedstawiła, jak pandemia zmieniła dynamikę pracy, zmuszając wiele osób do nagłego przejścia na pracę w formie zdalnej. Wspomniała, że zgodnie z Badaniem ASPIRE w marcu 2020 roku tylko 3% pracowników pracowało z biura. 

Magdalena sugerowała, aby dać pracownikom wolność wyboru miejsca, z którego pracują, zamiast przymuszać ich do powrotu do biura. Uważa, że starania pracodawców mające na celu uczynienie biura bardziej atrakcyjnym są marnowaniem pieniędzy, ponieważ ludzie już przyzwyczaili się do swobody pracy zdalnej i po prostu ją wolą.

Jednym z tematów poruszonych przez Magdalenę były odmienne podejścia do pracy wśród przedstawicieli różnych pokoleń. Młodsi pracownicy mogą postrzegać pracę głównie jako sposób na zarobienie pieniędzy, podczas gdy starsze pokolenia przypisują większą wage do pracy w swoim życiu. Zdanie sobie sprawy z tych różnic i dostosowanie do młodszego pokolenia, zdaniem Magdaleny, ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu produktywnego i inkluzywnego środowiska pracy.

Podsumowując, Magdalena stwierdziła, że pracodawcy zachęcający zespoły do powrotu do biura, robią to z pobudki posiadania większej kontroli. 

Po prezentacji Magdaleny wywiązała się intensywna dyskusja wśród uczestników. W spotkaniu uczestniczyło ponad 130 Dyrektorów, Kierowników Centrów i Menadżerów, którzy mieli różne, niekiedy odmienne opinie na ten temat.

Podczas spotkania uczestnicy są proszeni o głosowania przez platformę menti.com. Powyższy wykres przedstawia na jakich stanowiskach pracują uczestnicy, którzy brali udział w spotkaniu.

Podczas gdy nieliczni z uczestników zgodzili się z perspektywą Magdaleny i opowiadali się za modelem “100% remote”, inni wyrazili istotne obawy dotyczące pracy w pełni zdalnej. 

Dbanie o zdrowie psychiczne i konieczność budowania relacji były jednymi z głównych obszarów obaw uczestników. Izolacja od współpracowników może utrudnić budowanie zaufania i relacji, co może wpłynąć negatywnie na efektywność pracy zespołowej.

Wielu uczestników zaznaczało, że preferuje model hybrydowy, który oferuje elastyczność wyboru między pracą zdalną a z biura. Podkreślali znaczenie działań związanych z budowaniem zespołu i integracją, aby zbudować silne i zgrane środowisko pracy.

Spotkanie wywołało także dyskusję na temat zaufania w pracy zdalnej. Wielu menedżerów wyraziło zaufanie w stosunku do swoich pracowników i ich skutecznego wykonywania swoich obowiązków z domu, doceniając przy tym model pracy hybrydowej, który pozwala na zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Jeden z uczestników podzielił się wnioskami z badania przeprowadzonego w jednej z firm z Wielkiej Czwórki, z którego wynikało, że dość spory odsetek pracowników (35-40%) wyraża chęć przychodzenia do biura. To wskazuje, że całkowite przejście na pracę zdalną może nie być powszechnie akceptowane oraz dyskryminujące wobec pracowników, którzy cenią sobie możliwość pracy z biura.

W naszym biurze podzielamy przekonanie, że kluczowy jest balans. Praca zdalna może być wygodna, oszczędzać czas pracowników i dawać im więcej możliwości pielęgnowania work-life balance, jednak budowanie relacji międzyludzkich poprzez interakcje twarzą w twarz jest kluczowe dla budowania silnych i zgranych zespołów.

O ASPIRE – Stowarzyszenie zrzeszające firmy z sektora usług IT oraz SSC

Założone w 2008 roku, ASPIRE zrzesza kluczowe firmy z sektora technologii oraz centra usług wspólnych z Krakowa. ASPIRE ma znaczący wpływ na awans Krakowa na pozycję najwyżej lidera dostawców globalnych usług w Europie. Obecnie ASPIRE liczy 160 członków, w tym przodujące międzynarodowe korporacje prowadzące swoje centra usług wspólnych oraz centra badawczo-rozwojowe, a także firmy świadczące usługi wspierające tę branżę. Stowarzyszenie skupia się na rozwoju rynku krakowskiego poprzez organizowanie konferencji i wydarzeń, publikację raportów i ankiet, takich jak ASPIRE Headcount Tracker. ASPIRE ułatwianie nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji między członkami Stowarzyszenia. Więcej informacji na stronie: https://future.aspire.org.pl/

Autor: Klaudia Archimowicz

English version:

We had the privilege of attending an insightful call hosted by ASPIRE, focusing on the topic of „The 100% Remote Centre – AMEX Case Study.” The call provided a platform for industry leaders and managers to delve into the complexities of remote work and its implications on organisations and employees. The call was moderated by Elias van Herwaarden (Head of Location Strategy, Occupier Services EMEA at Colliers International) and the main speaker, Magdalena Weiner (Director of HR Hub at AMEX), sparked a lively discussion with her insights.

Magdalena began by drawing a parallel between the popular comedy „What Women Want” and the challenges faced by organisations when it comes to remote work. Just as Mel Gibson’s character learned that his assumptions about women were not entirely accurate, she highlighted that some bosses and organisations might be disconnected from the true needs and preferences of their employees. Despite the growing demand for remote work, some employees are still being encouraged to return to the office, which may not align with their preferences.

She went on to discuss how the pandemic reshaped work dynamics, forcing a sudden shift to remote work for many. She mentioned the ASPIRE survey from March 2020 that revealed that only 3% of employees worked from the office at that time. 

Magdalena advocated for giving employees the freedom to choose where they work, as opposed to forcing them to return to the office. She argued that the attempts by employers to make the office environment more appealing may be wasted money, as people have adjusted to and prefer remote work.

One of the points raised by Magdalena was the different attitudes toward work among various generations. Younger employees may view work primarily as a source of income, while older generations may place greater importance on traditional office-based work. Acknowledging these differences is crucial in shaping future work policies and a productive and inclusive work environment.

Summarizing, Magdalena said that Employers telling teams to come back to the office simply just want to have more power and control them.

Following Magdalena’s presentation, the discussion turned into a vibrant debate. The call was attended by around 130 Directors, Centre Heads, and Managers, with a diverse range of opinions on the matter.

During the meeting, participants were asked to vote through the platform menti.com. The above chart shows the positions where the participants work, who took part in the meeting.

While a few attendees agreed with Magdalena’s perspective and advocated for a fully remote model, others raised valid concerns about the potential downsides of remote work. 

Mental health and the need for interpersonal relationships were among the chief concerns. Isolation from team members might hinder trust-building and relationship-building, making teamwork more challenging.

Many attendees preferred a hybrid model that offers employees the flexibility to choose between remote and office-based work. They emphasised the importance of team-building activities and socialising to maintain a cohesive and connected workforce.

The call also sparked a discussion about trust in remote work. Many managers expressed confidence in their employees’ ability to work effectively from home and appreciated the mixed model that allows for a healthy work-life balance.

One participant even shared insights from a survey conducted within a Big4 company, revealing that a significant percentage of employees (35-40%) expressed a willingness to work in the office occasionally. This finding indicated that a complete shift to fully remote work might not be universally embraced.

In our office, we share the sentiment that a balanced approach is key. Embracing remote work when suitable can enhance productivity and work-life balance, but nurturing interpersonal connections through in-person interactions remains crucial for building strong and cohesive teams.

About ASPIRE – Association of IT and Business Services Companies

Established in 2008, ASPIRE brings together key players in developing the Kraków tech and business services sector under one umbrella. ASPIRE is acknowledged as being a key player in Kraków’s rise to the position of the top ranked location for global services in Europe. ASPIRE currently has 160 members, comprising leading multinational companies operating delivery and development centres in Kraków and companies providing support services to the industry. The association takes a city-centric approach to the development of the industry, through the organisation of conferences or events, the publication of reports and surveys such as the ASPIRE Headcount Tracker, and the facilitation of networking and information sharing between members. Visit: https://future.aspire.org.pl/

Author: Klaudia Archimowicz